Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 1. TARAFLAR

  Bir tarafta Hodein Kollektif ŞTİ. ve grup şirketleri (bu sözleşmede kısaca “İçerik Satıcı/sağlayıcı” olarak anılacaktır.)
  Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler, bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu sözleşmede kısaca “Müşteri ve Hizmet lehtarı” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında işçiler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak işçiler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya işçiler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

 3. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
  Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.

  2. İşveren işçiye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı işçinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 5. SÜRE
  1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki iş bu sözleşme, onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, asıl sözleşme olan genel hizmet sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar taraflar yükümlülüklerini aynen sürdüreceklerdir.

  2. Hizmet sözleşmesi sona erdiğinde ise devam etmesi elzem nitelikte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik yükümlülükler aynen devam edecek olup, kişisel veriyi işleyen tarafın tasarrufunda bulunan veriler, veri sahibinin rızası dışında süresiz gizlilik ve koruma çerçevesinde saklanacaktır.

 6. SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

  İşbu sözleşme tarafların daha önce kararlaştırmış oldukları şartların yeni koşullara uyarlanması kapsamında eski hükümlerin yerine geçer. Aksi kararlaştırılmadıkça sözleşmede yer alan hükümlerdeki değişiklikler yazılı yapılmakla geçerlidir.

 7. HUKUKİ UYUŞMALIKLARDA TARAFLARA YAPILACAK TEBLİGATLAR

  İşbu sözleşme kapsamında yapılacak bütün tebligatlar tarafların bildirdikleri adreslere yapılacak olup, sözleşmede kararlaştırılan adreslerde değişiklik yapılıp, yeni adres bildirilmemiş ise sözleşmedeki adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.

 8. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

  İşbu sözleşme tamı tamına 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup, tarafların hür ve baskı altında olmayan iradeleri ile uygun ortamda okunmuş ve kabul edilmiştir.